Hanabi Chicken Potstickers (Gyoza)
$18.99
Hanabi Korean Kimchi Gyoza
$6.29
Hanabi Korean Leak Gyoza
$6.29
Hanabi Korean Vegetable Gyoza
$6.29
Hanabi Pork Potstickers (Gyoza)
$18.99
Hanabi Prawn & Pork Potstickers (Gyoza) 1kg
$19.49
KB’s Prawn Gyoza
$23.49
KB’s Vegetable Gyoza
$21.99